• 0727396805; 0740868084
 • office@impactsanatate.ro

Politica de prelucrare a datelor personale

Politica de prelucrare a datelor personale

Prin prezenta politică vă prezentăm modalităţile (când, de ce şi cum) prin care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Vă informăm că aceasta se bazează, în primul rând, pe Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE. Conform acestui Regulament, noi, SC Impact Sănătate SRL putem să prelucrăm date cu caracter personal atât ca şi operator, cât şi ca şi parte terţă, după caz.

Pentru că identitatea dumneavoastră şi protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum şi asigurarea confidenţialităţii acestora, sunt importante, s-a implementat prezenta politică de prelucrare a datelor personale, pentru ca toate prelucrările să fie efectuate în mod legal.  Puteți să ne contactați în legătură cu orice întrebare despre datele dumneavoastră personale pe email la adresa: office@impactsanatate.ro. Rolul acestuia este de a urmări aplicarea prevederilor legale în domeniul protecţiei datelor personale şi de a consilia SC Impact Sănătate SRL

Fiecare client sau colaborator al SC Impact Sănătate SRL, trebuie să fie informat că este necesar să furnizeze o serie de date cu caracter personal pentru a ne desfăşura activităţile împreună.

Conform Regulamentului nr. 2016/679, datele cu caracter personal cuprind orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Categoria specială de date cu caracter personal cuprinde informaţii cu privire la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prin prelucrarea acestor date cu caracter personal ne referim la orice acţiune, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

 

Datele prelucrate

Obiectivul nostru principal este solicitarea minimă de date cu caracter personal, astfel în fiecare caz se vor colecta doar datele cu caracter personal în scopuri bine determinate, deci exclusiv datele necesare pentru natura colaborării noastre.

SC Impact Sănătate SRL colectează date cu caracter personal în 2 modalităţi:

 • în mod direct de la persoana vizată (fie prin intermediul website-ului oficial impactsanatate.ro, fie prin corespondenţă electronică / poştală sau comunicare verbală directă/telefonică);
 • în mod direct sau indirect datele persoanelor de la firmele cliente, care fac obiectul unor studii pe baza contractelor de prestări servicii (în acest caz SC Impact Sănătate SRL devine doar o parte terţă care prelucrează datele cu caracter personal, nu şi operator).

SC Impact Sănătate SRL colectează următoarele date cu caracter personal, după caz:

 • datele persoanelor fizice sau reprezentanţilor legali, împuterniciți sau persoane de contact a entităţii juridice:
 • sunt procesate datele care ne permit să întocmim contractele de prestări servicii, respectiv să gestionăm facturarea achizițiilor dumneavoastră online sau la sediul nostru: numele şi prenumele dumneavoastră (în cazul persoanelor fizice), numele şi prenumele reprezentantului legal, persoanei de contact sau împuternicitului (în cazul entităților juridice), adresa de e-mail, detaliile serviciilor solicitate, data achiziţiei, adresa de facturare, adresa de expediere a studiilor, valoarea comenzii, modalitatea de plată, ;
 • datele persoanelor care fac obiectul unor studii de cercetare:
 • In funcţie de serviciul oferit, procesăm datele care ne permit efectuarea studiului / consultației propuse: numele şi prenumele dumnevoastră, adresa, locul de muncă, starea de sănătate, obiceiuri comportamentale, obiceiuri dietetice, istoric și analize medicale etc.

Temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal, fie din categoriile speciale, fie cele generale, sunt prelucrate în vederea executării contractului (incluzând şi demersurile anterioare semnării acestuia) cu entitatea fizică sau juridică în numele căreia acţionaţi şi pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre legale în calitate de parte contractantă.

În cazul consultațiilor sau studiilor în care prelucrăm date cu caracter personal, chiar dacă sunt studii care vizează teme generale, mai întâi vom obţine consimţământul persoanei vizate explicând punctual tipul de date colectate, modul de prelucrare a acestora şi scopul studiului.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

După caz, datele cu caracter personal sunt colectate cu scopuri bine precizate:

 • datele persoanelor fizice sau reprezentanţilor legali, împuternicit sau persoana de contact ai entităţii juridice:
 • întocmirea documentelor oficiale de colaborare (contract, facturi, );
 • executarea contractului încheiat cu persoana fizică sau entitatea juridică în numele căruia acţionează reprezentantul legal, împuternicitul sau persoana de contact;
 • conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii şi cooperării cu autorităţile competente (inclusiv autorităţile fiscale şi juridiciare);
 • datele persoanelor cărora le oferim consultații medicale / nutriție
 • întocmirea foii de observație, a regimurilor de viață și alimentație, monitorizarea evoluției, etc.
 • datele persoanelor care fac obiectul unor studii de cercetare:
 • întocmirea studiilor de cercetare în domeniul mediului sau a sănătăţii publice;
 • prelucrarea statistică a morbidităţii populaţiei din zone cu expunere specifică.

Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră sunt prelucrate de către angajaţii firmei noastre, în funcţie de natura colaborării noastre. De exemplu:

 • pentru întocmirea contractelor de colaborare sau prestări servicii, respectiv emiterea facturilor;
 • pentru întocmirea foii de observație, în cazul consultațiilor medicale / de nutriție, analizelelor de laborator – date ca numele persoanei, codul numeric personal şi date privind sănătatea acesteia;
 • date cu caracter personal în cadrul proiectelor de cercetare.

Totuşi, în unele situaţii, suntem obligaţi să transmitem către alţi destinatari anumite date.

In primul rând, suntem obligaţi prin lege în vederea exercitării funcţiei lor oficiale, să divulgăm datele deţinute la cererea, motivată şi ocazională în scris, autorităţilor publice precum autorităţile fiscale, vamale, unităţile de investigare financiară, autorităţile administrative independente sau autorităţile pieţelor financiare responsabile de reglementarea şi supravegherea pieţelor titlurilor de valoare.

Pe de altă parte, în unele cazuri împărtăşim datele cu caracter personal pentru a facilita sau asigura anumite activităţi comune cu dumneavoastră, astfel comunicăm datele dumneavoastră către terţi, partenerii noştrii cum ar fi:

 • furnizori de servicii operaţionale, ca de exemplu servicii de curierat, IT, telecomunicaţii, plăţi, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigaţii aferente asistenţei pentru clienţi;
 • banca noastră sau a dumneavoastră pentru a facilita orice transfer de fonduri;
 • consilieri profesionişti, instituţii partenere.

Înainte ca datele dumneavoastră să fie comunicate unui partener, o să fiţi anunţaţi cu privire la partea terţă şi motivul pentru care acesta trebuie să aibă acces la datele dumnevoastră.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră sunt păstrate în bazele noastre de date pentru perioada de timp necesară conformării cu obligaţiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripţie aplicabile (de exemplu 10 ani de la data încetării relaţiei contractuale), sau pentru respectarea obligaţiilor de arhivare impuse de legislaţia aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar- contabil).

Drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte propriile date cu caracter personal

In orice moment aveţi controlul deplin asupra propriilor date cu caracter personal, astfel vă sunt garantate următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale prin posibilitatea de a obţine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, respectiv ca şi persoana vizată puteţi primi o confirmare din partea noastră dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră (art 15 Regulament);
 • dreptul la rectificare în cazul în care există date inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a completa sau corecta aceste date fără întârzieri nejustificate (art. 16 Regulament);
 • dreptul de a fi uitat sau dreptul la ştergerea datelor, adică dacă nu există un temei juridic pentru prelucrare datelor în continuare sau datele nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, aveţi dreptul de a cere fără întârzieri nejustificate, ştergerea datelor cu caracter personal colectate (art. 17 Regulament);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării prin care puteţi selecta datele cu caracter personal care să fie păstrate în continuare în baza noastră de date, însă accesul nostru să fie restricţionat neavând permisiunea de a le prelucra după solicitarea dumneavoastră (art. 18 Regulament);
 • dreptul la portabilitatea datelor în cazul în care doriţi să transferaţi setul de date cu caracter personal deţinut de firma noastră către un alt operator; (art. 20 Regulament);
 • dreptul la opoziţie cu excepţia cazului în care avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, cum ar fi de exemplu în cazul cercetărilor ştiinţifice, vă puteţi opune prelucrării datelor cu caracter personal numai în cazul în care prelucrarea nu are loc pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public, cum ar fi studiile din domeniul sănătăţii publice (art. 21 Regulament);
 • dreptul de a se opune profilării, adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată (art. 22 Regulament). Menţionăm că noi nu dispunem de astfel de programe şi nici nu prelucrăm date cu caracter personal în mod automatizat;
 • dreptul de a retragere a consimţământului, în cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe un consimţământ, aveţi dreptul de a-l retrage în orice moment (art. 7 Regulament);
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (art. 77 Regulament).

In cazul în care doriţi să vă exercitaţi unul dintre aceste drepturi (cu excepţia depunerii unei plângeri la ANSPDCP), vă rugăm să ne trimiteţi o solicitare scrisă prin email la adresa office@impactsanatate.ro, sau prin poştă la adresa str. Fagului nr. 33, Iași. Noi asigurăm că cererea dumneavoastră va fi procesată în decurs de 30 zile.

Transferul datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene

SC Impact Sănătate SRL poate colabora cu instituţii din afara Uniunii Europene pe proiecte de cercetare în domeniul mediului şi sănătăţii. În cadrul acestor colaborări, datele colectate sunt prelucrate împreună cu instituţiile partenere.

în aceste cazuri de transfer a datelor cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European, se iau măsuri ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie în siguranţă. în primul rând, SC Impact Sănătate SRL colaborează doar cu ţări şi instituţii care respectă cerinţele Regulamentului nr. 2016/679, precum se iau şi măsuri adiţionale de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal. Informaţiile furnizate altor instituţii, nu vor fi niciodată nominale, datele necesare derulării proiectelor de cercetare sunt comunicate doar după codificarea[1] acestora, iar baza de date prin care persoanele ar putea să fie identificate, rămân exclusiv în proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.

Obligaţiile persoane fizice sau juridice pentru care SC Impact Sănătate SRL este autorizat să prelucreze date cu caracter personal

Pentru a îndeplini obiectul unor contracte, SC Impact Sănătate SRL poate să fie nevoită să colecteze şi să prelucreze date cu caracter personal al unor reprezentanţi sau a angajaţiilor companiilor cliente, în acest caz, SC Impact Sănătate SRL devine parte terţă, autorizată direct de către firma clientă să prelucreze aceste date. Reprezentaţii firmei cliente sunt obligaţi să informeze proprii angajaţi cu privire la detaliile acestui prelucrări: informare privind scopul colectării datelor cu caracter personal, natura colaborării noastre, respectiv drepturile persoanelor vizate.

Securitatea datelor cu caracter personal

păstrării datelor este asigurată prin criptarea lor.

În cazul în care aveţi orice întrebare privind politica noastră de a prelucra datele cu caracter personal, ne puteţi contacta la adresa de email office@impactsanatate.ro sau utilizând datele de contact de pe site-ul web www.impactsanatate.ro.

[1] prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.