• 0727396805; 0740868084
  • office@impactsanatate.ro

FAQ'S

Intrebari Frecvente

1. Ce etape cuprinde efectuarea unui studiu de evaluare a impactului asupra sănătății (EIS)?

  • Contactul inițial cu clientul sau proiectantul (telefonic, prin email sau la sediu).
  • Primirea documentației și analiza preliminară a dosarului, înregistrarea solicitării, semnarea contractului de prestări servicii și stabilirea tarifului.
  • Întocmirea studiului de EIS – conform metodologiei
  • Predarea/ livrarea studiului către beneficiar și explicarea conținutului, după achitarea tarifului, conform contractului.
  • Beneficiarul va prezenta studiul autorităților decidente.

2. Ce documente sunt necesare pentru studiu EIS?

Conform metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, în vigoare de la 16 octombrie 2019 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 16 octombrie 2019),
Art. 10. – (1) Impactul asupra sănătății populației se evaluează, după caz, prin studiu de evaluare prospectivă/concomitentă/retrospectivă funcționării unui proiect, pe baza documentelor depuse de titularul proiectului, prevăzute la alin. (2) și (3).

(2) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru elaborarea studiului EIS în cazul obiectivelor funcționale care se supun și procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la aceeași lege, este următoarea:
a) cerere de elaborare a studiului;
b) decizia scrisă a direcției de sănătate publică către titularul de proiect privind necesitatea efectuării studiului pentru obiectivul aflat în teritoriul arondat, cu menționarea încadrării obiectivului/activității în situațiile prevăzute de legislația în vigoare;
c) raport la studiul de impact asupra mediului care să conțină inclusiv un studiu de dispersie a poluanților și concluzii privind nivelul imisiilor în zona locuită învecinată;
d) studiu geotehnic, după caz;
e) studiu de însorire, după caz;
f) certificatul de urbanism;
g) actele de proprietate/închiriere a spațiului utilizat;
h) documentația cadastrală;
i) actul constitutiv, certificatul de înregistrare și statutul societății solicitante;
j) fișele tehnice și avizele stabilite prin certificatul de urbanism;
k) planul urbanistic zonal (PUZ);
l) plan de situație cu specificarea distanțelor de la perimetrul unității până la fațada imobilelor din vecinătate;
m) descrierea proiectului de construcție și funcționare;
n) memoriu tehnic din care să rezulte distanțele față de vecini pe fiecare reper cardinal, structura construcției, descrierea funcțională a obiectivului cu schițele descriptive, finisajele interioare și exterioare, racordurile la utilități, sursele de poluanți și protecția factorilor de mediu, lucrări de reconstrucție ecologică și măsuri pentru monitorizarea mediului;
o) descrierea procesului tehnologic de la intrare până la ieșire – text și schițe cu precizarea capacității de producție și prezentarea materiilor prime, reactivilor, substanțelor chimice etc. folosite în obținerea produselor finite;
p) în cazul obiectivelor care au funcționat/funcționează se prezintă următoarele documente: buletine de analiză de mediu (apă, emisii, zgomot, după caz), planuri de monitorizare, autorizații existente, bilanțuri de mediu, rapoarte anuale de mediu și alte documente la solicitarea justificată a elaboratorului;
q) alte avize și acorduri (pentru situațiile în care sunt necesare avize și acorduri la nivel local/național).

(3) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru obiective funcționale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este următoarea:
a) cerere de elaborare a studiului;
b) decizia scrisă a direcției de sănătate publică privind necesitatea studiului pentru obiectivul aflat în teritoriul arondat;
c) memoriu de arhitectură;
d) memoriu tehnic complet, întocmit conform pct. VI lit. A din anexa nr. 5.E la procedura prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018;
e) studiu de însorire, după caz;
f) aviz sau notificare de clasare emisă de către autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului organizate la nivel județean și la nivelul municipiului București;
g) certificat de urbanism;
h) acte de identitate ale beneficiarului;
i) acte de proprietate/închirierea terenului/spațiului;
j) certificat de înregistrare în registrul comerțului (CUI);
k) documentația cadastrală;
l) plan de încadrare în zonă;
m) plan de situație cu specificarea distanțelor de la perimetrul unității până la fațada imobilelor din vecinătate;
n) descrierea procesului tehnologic de la intrare până la ieșire – text și schițe cu precizarea capacității de producție și prezentarea materiilor prime, reactivilor, substanțelor chimice etc. folosite în obținerea produselor finite – dacă este cazul;
o) alte avize și acorduri (pentru situațiile în care sunt necesare avize și acorduri la nivel local/național).

(4) Studiile EIS prevăzute la alin. (1) stabilesc măsurile legate de impactul activității unui obiectiv funcțional asupra sănătății populației și contribuie la decizia forurilor decidente de realizare, nerealizare sau oprire a funcționării acestuia.

3. Care este structura unui studiu EIS?

Conform metodologiei (art. 12),

(2) Studiul EIS pentru obiective funcționale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la aceeași lege, va conține următoarele capitole:
a) scop și obiective;
b) opisul de documente care au stat la baza elaborării studiului;
c) date generale și de amplasament;
d) identificarea și evaluarea potențialilor factori de risc pentru sănătatea populației din mediu și factori de disconfort pentru populație, în care se menționează la fiecare subcapitol:
1. situația existentă/propusă, posibilul risc asupra sănătății populației;
2. evaluarea de risc asupra sănătății: identificarea pericolelor, evaluarea expunerii, evaluarea relației doză-răspuns, caracterizarea riscului;
3. recomandări și măsuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ și maximizarea celui pozitiv;
e) alternative, dacă este cazul;
f) concluzii și condiții obligatorii;
g) rezumat, cuprinzând: o descriere a proiectului cu informații referitoare la amplasarea, concepția, dimensiunea și alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sănătății populației din zona de influență, concluzii și recomandări.
(3) Studiul EIS pentru obiective funcționale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului va conține următoarele capitole:
a) scop și obiective;
b) opisul de documente care au stat la elaborarea studiului;
c) date generale și de amplasament;
d) identificarea și evaluarea potențialilor factori de risc din mediu și de disconfort pentru populație, în care se menționează la fiecare subcapitol;
1. situația existentă/propusă, posibilul risc asupra sănătății populației;
2. recomandări și măsuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ și maximizarea celui pozitiv;
e) alternative, dacă este cazul;
f) concluzii și condiții obligatorii;
g) rezumat, cuprinzând:o descriere a proiectului cu informații referitoare la amplasarea, concepția, dimensiunea și alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sănătății populației din zona de influență, concluzii și recomandări.

4. Care este durata efectuării unui studiu de EIS?

Durata efectuării unui studiu de EIS depinde de complexitatea obiectivului și de timpul de lucru al experților (consultanță, analizarea documentației, efectuarea evaluărilor specifice – ex. calculele de dispersie, matrice de risc, redactarea/verificarea documentelor) – adesea între 7 si 30 zile de la depunerea completă a documentației. 

5. Care sunt costurile unui studiu?

Fiecare studiu are specificul său – calcularea tarifului se va face în funcție de complexitatea documentației, valoarea investiției, importanța studiului în derularea procedurilor de avizare, calificarea personalului implicat și numărul de ore necesare întocmirii studiului, la care se adaugă cheltuielile de regie. Plata serviciilor se va face în numerar, prin ordin de plată sau mandat poștal, conform celor stabilite in contract.

6. Cum vor fi valorificate studiile?

Conform Metodologiei, Art. 13. – (1) Studiile EIS se înaintează de solicitantul EIS către DSP pe al cărei teritoriu arondat se găsește amplasamentul obiectivului funcțional.

(2) Forma finală a studiului EIS se pune la dispoziția factorilor decidenți și comisiei de analiză tehnică, pentru a fi luate deciziile optime de creștere a efectelor pozitive asupra statusului de sănătate al populației și pentru a se elabora strategii de ameliorare a efectelor negative. 

Art 12. (5) Rezumatele studiilor EIS sunt supuse comentariilor publicului interesat prin afișarea pe pagina de internet a direcției de sănătate publică care a formulat decizia de efectuare a studiului de evaluare a impactului asupra sănătății, iar propunerile/recomandările motivate sunt luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

(6) DSP județene și a municipiului București analizează calitatea studiilor EIS și decid acceptarea sau refacerea acestora.

(7) Pe baza studiilor EIS, DSP județene și a municipiului București formulează puncte de vedere cu privire la efectele semnificative directe și indirecte ale unui proiect asupra populației și sănătății umane, potrivit prevederilor art. 12 alin. (7) din Legea nr. 292/2018.